" شاه پناهم بده..."

گر چه آهو نیستم اما پر از دلتنگی ام ...

ضامن چشمان آهو ها ، به دادم می رسی؟۱۲ موافق ۰ مخالف
*********************

هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

" سعدی "

*********************

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان